Tuesday, 27/09/2022 - 17:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH An Hòa

Quyết định về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tiểu học An Hòa

UBND QUẬN CẦU GIẤY TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 36/QĐ-THAH Cầu Giấy, ngày…

UBND QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 36/QĐ-THAH

Cầu Giấy, ngày 06 tháng9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tiểu học An Hòa

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyn địa phương;

Căn cứ Quyết định số 16/2008 ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;

Căn cứ văn bản số 496-TB/TU ngày 14/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thông báo kết luận về Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-PGD ngày 07/3/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy.

Xét đề nghị của Tổ trưởng tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4 - 5, tổ Văn - Thể - Mĩ, tổ Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Tiểu học An Hòa.

Điều 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường Tiểu học An Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

  

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 Nguyễn Công Thị Thu Huyền

Bài tin liên quan